English Czech
Tel.: +420 26 12 12 980
info@experting.cz
Our Services

Reporting damage

Enter your email and fill out the attached form to report a claim.

News
Vítejte

Vítáme Vás na našich stránkách!

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu patří mezi základní pojistné produkty, které zabezpečují rizika fyzických nebo právnických v případech, kdy tyto osoby způsobí škodu jinému a za způsobenou škodu zároveň odpovídají dle právního předpisu.

Toto pojištění v dnešní době, kdy poškození stále častěji a agresivněji uplatňují své nároky na náhrad škod, musí být nezbytnou součástí kvalitní pojistné ochrany právnických a i fyzických osob.

Pojištění odpovědnosti za škodu se dělí na několik podskupiny:

1. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu, které zahrnuje zejména odpovědnost z provozované činnosti, z vlastnictví a držby nemovitosti atp. Východiskem pro tuto odpovědnost jsou zejména §420 a 420a občanského zákoníku;

2. Pojištění odpovědnosti za výrobek, které se zpravidla vztahuje na škody způsobené jinému dodaným vadným výrobkem nebo i vadně provedenou prací (zákon č. 59/1998 Sb);

3. Pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Ve většině případů se jedná o pojištění, kde je povinnost k jeho uzavření a případně další parametry dána právními předpisy. Jedná se například o odpovědnost architektů, projektantů a techniků činných ve výstavbě, odpovědnost advokátů, auditorů, daňových poradců atp.;

4. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel - "povinné ručení" dle zákona č. 168/1999 Sb.;

5. Pojištění odpovědnosti z provozu letadel - dle zákona č. 49/1997 Sb o civilním letectví;

6. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla - dle zákona č. 114/1995 Sb o vnitrozemské plavbě a dle zákona č. 612/2000 Sb o námořní plavbě;

7. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli dle §172 a násl. Zákoníku práce;

8. Pojištění odpovědnosti managementu. Pojištění se vztahuje na škodu způsobené statutárními orgány a managementem společnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce majitelům, akcionářům nebo i třetím subjektům.

a další.

Pro návrh kvalitního pojistného programu pro pojištění odpovědnosti za škodu, který zajistí reálná a předpokládaná rizika tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita firem a poškozeno jejich dobré jméno, je společnost Experting, spol. s r. o. připravena poskytnout našim klientům dlouholeté zkušenosti s vyhodnocením rizik, nalezením vhodného partnera (pojišťovny), zajištěním optimálního návrhu pojistné smlouvy a také s likvidací těchto specifických škod.(c) 1999 - 2023 EXPERTING, spol. s r. o. - All rights reserved
Odkazy | Webdesign ABweb.cz