English Czech
Tel.: +420 26 12 12 980
info@experting.cz
Our Services

Reporting damage

Enter your email and fill out the attached form to report a claim.

News
Vítejte

Vítáme Vás na našich stránkách!

Stavebně montážní pojištění

Jedná se o specifický druh pojištění, který je využíván k zajištění rizik, která vznikají v souvislosti s realizací stavebních nebo montážních prací a projektů. Toto pojištění typu "All risk" kryje jakékoliv poškození, zničení nebo případně ztrátu s výjimkou případů, které jsou v pojistných podmínkách nebo ujednáních pojistné smlouvy definovány. Pojistné krytí tedy zahrnuje, jak pojištění živelních událostí, odcizení nebo vandalismus, tak zejména také tzv. technické škody, které spočívají v chybně provedené práci, vadě materiálu, vadě projektu atp.

Předmětem pojištění je zde budované nebo montované dílo a nebo jeho části včetně všech materiálů, které budou použity pro jeho realizaci, stávající (rekonstruovaný) objekt či stavba, zařízení a vybavení staveniště, stavební a montážní stroje a nářadí a některé další položky, které je vhodné do pojištění zahrnout.

Součástí tohoto pojištění zpravidla bývá také pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout v souvislosti s realizací na staveništi nebo v jeho okolí.

Dále součástí tohoto pojištění může i pojištění ztrát investora (ALoP). Zde se jedná o pojištění ztrát, které mohou vzniknout prodloužením doby realizace stavebního nebo montážního díla z důvodu vzniku škody na díle. Investor tímto pojištěním zajišťuje krytí ztráty předpokládaných příjmů (zisku), která může vzniknou při prodloužení doby realizace.

Okruh pojištěných v rámci stavebně montážního pojištění je přizpůsoben tak, aby zahrnoval osoby podílející se na realizaci díla vč. investora a subdodavatelů atd. a zároveň zajišťoval obvyklé nebo smluvně dohodnuté přechody vlastnictví v průběhu realizace díla.

Stavebně montážní pojištění je možné sjednat pro konkrétní dílo nebo také formou rámcové smlouvy, kde jsou automaticky zahrnuty všechny realizované projekty.

Naše společnost, jako specialista na toto pojištění a zároveň jedna z prvních společností, která se podílela na zavádění tohoto druhu pojištění na český pojistný trh, Vám může nabídnout profesionální spolupráci při pojištění i při těch nejnáročnějších projektů. U specifických a rizikových projektů týkajících se například tunelů letišť, přehrad atp. spolupracujeme se zahraničnímu subjekty tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů krytí a příznivé ceny pojištění.(c) 1999 - 2023 EXPERTING, spol. s r. o. - All rights reserved
Odkazy | Webdesign ABweb.cz