Stavebně montážní pojištění

Jedná se o specifický druh pojištění, který je využíván k zajištění rizik, která vznikají v souvislosti s realizací stavebních nebo montážních prací a projektů. Toto pojištění typu "All risk" kryje jakékoliv poškození, zničení nebo případně ztrátu s výjimkou případů, které jsou v pojistných podmínkách nebo ujednáních pojistné smlouvy definovány. Pojistné krytí tedy zahrnuje, jak pojištění živelních událostí, odcizení nebo vandalismus, tak zejména také tzv. technické škody, které spočívají v chybně provedené práci, vadě materiálu, vadě projektu atp.


 • Předmětem pojištění je zde budované nebo montované dílo a nebo jeho části včetně všech materiálů, které budou použity pro jeho realizaci, stávající (rekonstruovaný) objekt či stavba, zařízení a vybavení staveniště, stavební a montážní stroje a nářadí a některé další položky, které je vhodné do pojištění zahrnout.

 • Rychle komunikujeme

  Jsme pro Vás téměř neustále na příjmu a řešíme poptávky.

 • Detailně vysvětlíme

  Zorientujeme Vás v rozdílech a prezentujeme jen to nejlepší.

 • Zajistíme krytí

  Naše doporučení má vždy odpovídající krytí dle potřeb.

 • Ušetříme peníze

  Z odpovídajících nabídek si vyberete tu nejefektivnější.



 • Součástí tohoto pojištění zpravidla bývá také pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout v souvislosti s realizací na staveništi nebo v jeho okolí.

 • Dále součástí tohoto pojištění může i pojištění ztrát investora (ALoP). Zde se jedná o pojištění ztrát, které mohou vzniknout prodloužením doby realizace stavebního nebo montážního díla z důvodu vzniku škody na díle. Investor tímto pojištěním zajišťuje krytí ztráty předpokládaných příjmů (zisku), která může vzniknou při prodloužení doby realizace.

 • Okruh pojištěných v rámci stavebně montážního pojištění je přizpůsoben tak, aby zahrnoval osoby podílející se na realizaci díla vč. investora a subdodavatelů atd. a zároveň zajišťoval obvyklé nebo smluvně dohodnuté přechody vlastnictví v průběhu realizace díla.

 • Stavebně montážní pojištění je možné sjednat pro konkrétní dílo nebo také formou rámcové smlouvy, kde jsou automaticky zahrnuty všechny realizované projekty.


Naše společnost, jako specialista na toto pojištění a zároveň jedna z prvních společností, která se podílela na zavádění tohoto druhu pojištění na český pojistný trh, Vám může nabídnout profesionální spolupráci při pojištění i při těch nejnáročnějších projektů. U specifických a rizikových projektů týkajících se například tunelů letišť, přehrad atp. spolupracujeme se zahraničnímu subjekty tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů krytí a příznivé ceny pojištění.